Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
SMBT-R-B

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 3.565.377 3.776.053
Tekuća sredstva 231.799 510.051
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 10.589 9.600
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 3.797.176 4.286.104
Pasiva
Kapital 1.000.544 1.436.264
Osnovni kapital 1.757.137 1.757.137
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 10.510
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 913.920 643.798
Kratkoročne obaveze 1.882.712 2.206.042
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 3.797.176 4.286.104
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 1.482.317 3.696.187
EBITDA -147.335 331.978
Amortizacija 213.610 243.317
EBIT -360.945 88.661
Rashodi kamata 74.775 78.151
Dobitak prije poreza -435.720 10.510
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -435.720 10.510
Prosječan broj zaposlenih 61,00 80,00
Prihod po zaposlenom 24.300,28 46.202,34
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.687.114 3.729.867
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.741.651 3.467.965
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -54.537 261.902
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 3.362 29.584
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -3.362 -29.584
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 321.362 742.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 262.475 989.896
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 58.887 -247.896
Ukupni prilivi gotovine 2.008.476 4.471.867
Ukupni odlivi gotovine 2.007.488 4.487.445
Neto priliv (odliv) gotovine 988 -15.578
Gotovina na početku obračunskog perioda 9.600 25.213
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 1 46
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 81
Gotovina na kraju obračunskog perioda 10.589 9.600

Skraćeni finansijski pokazatelji [SMBT-R-B]

P/S 0,7112
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,2480
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -2,4196
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,5694
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 1,0537
Tržišna kapitalizacija 1.054.282
Prinos na aktivu (ROA) -10,78%
Prinos na kapital (ROE) -35,76%
Neto marža -29,39%
EBITDA marža -9,94%
Ukupan prihod 1.726.582