Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
SLOG-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 2.238.819 2.377.582
Tekuća sredstva 142.733 9.766
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 142.733 8.596
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 1.992.850 1.991.232
Poslovna aktiva 4.374.402 4.378.580
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 4.351.864 4.351.864
Kratkoročne obaveze 22.538 26.716
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 4.374.402 4.378.580
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -1.618 -16.278
Amortizacija 0 0
EBIT -1.618 -16.278
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -1.618 -16.278
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -1.618 -16.278
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 149.878 7.020
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 15.927 4.528
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 133.951 2.492
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 186 6.104
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 186 6.104
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 150.064 13.124
Ukupni odlivi gotovine 15.927 4.528
Neto priliv (odliv) gotovine 134.137 8.596
Gotovina na početku obračunskog perioda 8.596
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 142.733 8.596

Skraćeni finansijski pokazatelji [SLOG-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0002
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -49,4132
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 79.951
Prinos na aktivu (ROA) -0,04%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 9.686