Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 2.238.819
Tekuća sredstva 42.197 142.733
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 37.148 142.733
Kratkoročna razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 3.555.645 1.992.850
Bilansna aktiva 3.597.842 4.374.402
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 3.511.784 4.351.864
Kratkoročne obaveze 86.058 22.538
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 3.597.842 4.374.402
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -115.619 -1.618
Amortizacija 0 0
EBIT -115.619 -1.618
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -115.619 -1.618
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -115.619 -1.618
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 179.902 149.878
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 157.860 15.927
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 22.042 133.951
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 186
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 186
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 127.627
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -127.627 0
Ukupni prilivi gotovine 179.902 150.064
Ukupni odlivi gotovine 285.487 15.927
Neto priliv (odliv) gotovine -105.585 134.137
Gotovina na početku obračunskog perioda 142.733 8.596
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 37.148 142.733

Skraćeni finansijski pokazatelji [SLOG-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0145
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,6915
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 79.951
Prinos na aktivu (ROA) -2,90%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod