Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
SAVA-R-B

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2012 2011
Aktiva
Stalna sredstva 10.860.938 11.140.598
Tekuća sredstva 1.366.332 3.344.132
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 158.879 178.997
Aktivna vremenska razgraničenja 38.926 122.997
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 12.227.270 14.484.730
Pasiva
Kapital 10.433.156 11.535.586
Osnovni kapital 11.182.094 11.182.094
Rezerve 4.176 4.176
Revalorizacione rezerve 2.461.252 2.495.243
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja 137.380 218.238
Dugoročne obaveze 163.723 459.589
Kratkoročne obaveze 1.493.011 2.271.317
Pasivna vremenska razgraničenja 11.137 76.563
Poslovna pasiva 12.227.270 14.484.730
Skraćeni bilans uspjeha 2012 2011
Prihod od prodaje 1.392.054 1.509.790
EBITDA -812.495 -1.056.270
Amortizacija 187.638 268.933
EBIT -1.000.133 -1.325.203
Rashodi kamata 68.306 92.932
Dobitak prije poreza -1.068.439 -1.418.135
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -1.068.439 -1.418.135
Prosječan broj zaposlenih 68,00 110,00
Prihod po zaposlenom 20.471,38 13.725,36
Skraćeni bilans novčanih tokova 2012 2011
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.799.272 2.161.194
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.994.170 1.819.653
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -1.194.898 341.541
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 1.500.037 81.437
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 25.837 8.630
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 1.474.200 72.807
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 298.460 274.305
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -298.460 -274.305
Ukupni prilivi gotovine 3.299.309 2.242.631
Ukupni odlivi gotovine 3.318.467 2.102.588
Neto priliv (odliv) gotovine -19.158 140.043
Gotovina na početku obračunskog perioda 178.997 38.954
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 960
Gotovina na kraju obračunskog perioda 158.879 178.997

Skraćeni finansijski pokazatelji [SAVA-R-B]

P/S 0,0008
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0955
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,0010
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,9330
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0001
Tržišna kapitalizacija 1.118
Prinos na aktivu (ROA) -8,00%
Prinos na kapital (ROE) -9,73%
Neto marža -76,75%
EBITDA marža -58,37%
Ukupan prihod 1.409.898