Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
RTEU-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
RTEU-R-A 20136.10.2014.2.463.6670,0096  11.11.2014.27.10.2014.23.10.2014.
RTEU-R-A 201218.10.2013.9.797.4940,0383  25.11.2013.10.11.2013.6.11.2013.
RTEU-R-A 20114.7.2012.8.891.9480,0347  20.8.2012.20.7.2012.18.7.2012.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 635.027.200 620.351.544
Tekuća sredstva 61.047.095 70.286.432
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 438.166 110.637
Aktivna vremenska razgraničenja 176.379 299.722
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 696.074.295 690.637.976
Pasiva
Kapital 403.661.162 402.439.973
Osnovni kapital 256.013.165 256.013.165
Rezerve 3.521.453 3.521.453
Revalorizacione rezerve 95.732.093 103.193.199
Neraspoređeni dobitak 52.647.395 43.965.100
Rezervisanja 87.553.902 96.558.838
Dugoročne obaveze 119.112.140 116.016.947
Kratkoročne obaveze 85.747.091 75.622.218
Pasivna vremenska razgraničenja 80.181 80.291
Poslovna pasiva 696.074.295 690.637.976
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 131.578.544 132.993.064
EBITDA 35.221.409 25.653.524
Amortizacija 31.016.306 29.189.468
EBIT 4.205.103 -3.535.944
Rashodi kamata 3.007.780 1.449.032
Dobitak prije poreza 1.197.323 -4.984.976
Porezi iz dobitka -322.951 -732.032
Neto dobitak 1.520.274 -4.252.944
Prosječan broj zaposlenih 1.913,00 1.914,00
Prihod po zaposlenom 68.781,26 69.484,36
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 161.619.769 151.629.947
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 128.059.670 128.894.927
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 33.560.099 22.735.020
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 3.692 5.087
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 13.990.055 13.452.026
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -13.986.363 -13.446.939
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 10.000.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 19.246.193 19.352.519
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -19.246.193 -9.352.519
Ukupni prilivi gotovine 161.623.461 161.635.034
Ukupni odlivi gotovine 161.295.918 161.699.472
Neto priliv (odliv) gotovine 327.543 -64.438
Gotovina na početku obračunskog perioda 110.637 175.048
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 4 43
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 18 16
Gotovina na kraju obračunskog perioda 438.166 110.637

Skraćeni finansijski pokazatelji [RTEU-R-A]

P/S 0,0934
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0059
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 8,0832
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,5767
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0304
Tržišna kapitalizacija 12.288.632
Prinos na aktivu (ROA) 0,22%
Prinos na kapital (ROE) 0,38%
Neto marža 1,16%
EBITDA marža 26,77%
Ukupan prihod 149.727.094