Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
RTAR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 2.686.937 2.718.713
Tekuća sredstva 1.106.303 1.038.190
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 3.793.240 3.756.903
Pasiva
Kapital 228.305 225.033
Osnovni kapital 2.784.249 2.784.249
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 78.536 75.264
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 3.564.935 3.531.870
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 3.793.240 3.756.903
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 55.816 66.982
EBITDA 35.782 47.896
Amortizacija 31.776 31.776
EBIT 4.006 16.120
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza 4.006 16.120
Porezi iz dobitka 734 1.996
Neto dobitak 3.272 14.124
Prosječan broj zaposlenih 3,00 3,00
Prihod po zaposlenom 18.605,33 22.327,33
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda

Skraćeni finansijski pokazatelji [RTAR-R-A]

P/S 7,4824
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0012
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 127,6398
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,0820
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 1,8293
Tržišna kapitalizacija 417.637
Prinos na aktivu (ROA) 0,09%
Prinos na kapital (ROE) 1,44%
Neto marža 5,86%
EBITDA marža 64,11%
Ukupan prihod 123.521