Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
ROTS-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 1.266.280 1.278.054
Tekuća sredstva 119.439 124.828
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 3.988 1.007
Aktivna vremenska razgraničenja 373 2.814
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.385.719 1.402.882
Pasiva
Kapital 540.113 539.655
Osnovni kapital 343.357 343.357
Rezerve 10.822 10.433
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 185.934 185.865
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 673.576 684.080
Kratkoročne obaveze 172.030 179.147
Pasivna vremenska razgraničenja 43
Poslovna pasiva 1.385.719 1.402.882
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 382.478 367.244
EBITDA 35.933 46.986
Amortizacija 29.623 32.381
EBIT 6.310 14.605
Rashodi kamata 4.176 4.672
Dobitak prije poreza 2.134 9.933
Porezi iz dobitka 1.676 2.163
Neto dobitak 458 7.770
Prosječan broj zaposlenih 23,00 24,00
Prihod po zaposlenom 16.629,48 15.301,83
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 505.402 493.670
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 484.572 494.692
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 20.830 -1.022
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 17.849
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -17.849 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 505.402 493.670
Ukupni odlivi gotovine 502.421 494.692
Neto priliv (odliv) gotovine 2.981 -1.022
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.007 2.029
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 3.988 1.007

Skraćeni finansijski pokazatelji [ROTS-R-A]

P/S 0,4937
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0013
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 412,3283
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,5730
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,3496
Tržišna kapitalizacija 188.846
Prinos na aktivu (ROA) 0,03%
Prinos na kapital (ROE) 0,08%
Neto marža 0,12%
EBITDA marža 9,39%
Ukupan prihod 455.336