Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 1.246.643 1.266.280
Tekuća sredstva 150.668 119.439
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 3.464 3.988
Kratkoročna razgraničenja 32.729 373
Gubitak iznad visine kapitala
Bilansna aktiva 1.397.311 1.385.719
Pasiva
Kapital 540.379 540.113
Osnovni kapital 343.357 343.357
Rezerve 10.845 10.822
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 186.177 185.934
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 595.964 673.576
Kratkoročne obaveze 260.968 172.030
Kratkoročna razgraničenja 32.356
Bilansna pasiva 1.397.311 1.385.719
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 408.965 382.478
EBITDA 39.575 35.933
Amortizacija 32.114 29.623
EBIT 7.461 6.310
Rashodi kamata 5.498 4.176
Dobitak prije poreza 1.963 2.134
Porezi iz dobitka 1.697 1.676
Neto dobitak 266 458
Prosječan broj zaposlenih 19,00 23,00
Prihod po zaposlenom 21.524,47 16.629,48
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 483.718 505.402
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 580.614 484.572
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -96.896 20.830
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 15.600
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 32.503 17.849
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -16.903 -17.849
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 185.293
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 72.018
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 113.275 0
Ukupni prilivi gotovine 684.611 505.402
Ukupni odlivi gotovine 685.135 502.421
Neto priliv (odliv) gotovine -524 2.981
Gotovina na početku obračunskog perioda 3.988 1.007
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 3.464 3.988