Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2012 2011
Aktiva
Stalna sredstva 1.212.921 1.278.874
Tekuća sredstva 69.205 117.081
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.486 6.615
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 6.214.484 6.079.741
Poslovna aktiva 7.496.610 7.475.696
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 4.000
Kratkoročne obaveze 7.496.610 7.471.696
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 7.496.610 7.475.696
Skraćeni bilans uspjeha 2012 2011
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -134.743 -120.254
Amortizacija 0 0
EBIT -134.743 -120.254
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -134.743 -120.254
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -134.743 -120.254
Prosječan broj zaposlenih 1,00 3,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2012 2011
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 56.685 17.277
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 44.818 58.394
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 11.867 -41.117
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 4 7.002
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 4 7.002
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 3.000 40.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 20.000
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -17.000 40.000
Ukupni prilivi gotovine 59.689 64.279
Ukupni odlivi gotovine 64.818 58.394
Neto priliv (odliv) gotovine -5.129 5.885
Gotovina na početku obračunskog perioda 6.615 730
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.486 6.615