Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2023 2022
Aktiva
Stalna sredstva 559.935.047 576.232.997
Tekuća sredstva 25.428.962 23.008.120
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 728.926 8.943.477
Kratkoročna razgraničenja 674.531 17.151
Bilansna aktiva 585.364.009 599.241.117
Pasiva
Kapital -20.105.160 -18.726.258
Osnovni kapital 604.068.376 604.068.376
Rezerve
Revalorizacione rezerve 198.638.496 198.744.011
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja 19.135.186 19.413.652
Dugoročne obaveze 436.343.014 413.635.259
Kratkoročne obaveze 140.000.905 178.060.752
Kratkoročna razgraničenja 2.094.747 541.077
Bilansna pasiva 585.364.009 599.241.117
Skraćeni bilans uspjeha 2023 2022
Prihod od prodaje 153.034.689 66.148.498
EBITDA 42.125.562 2.152.638
Amortizacija 17.530.835 19.167.331
EBIT 24.594.727 -17.014.693
Rashodi kamata 22.841.276 21.543.033
Dobitak prije poreza 1.753.451 -38.557.726
Porezi iz dobitka 3.132.353 4.032.773
Neto dobitak -1.378.902 -42.590.499
Prosječan broj zaposlenih 332,00 356,00
Prihod po zaposlenom 460.947,86 185.810,39
Skraćeni bilans novčanih tokova 2023 2022
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 141.196.917 76.823.890
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 101.436.140 74.300.995
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 39.760.777 2.522.895
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 776 2.986
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 4.511.465 6.580.680
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -4.510.689 -6.577.694
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 7.769.323 25.956.059
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 51.233.962 13.393.108
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -43.464.639 12.562.951
Ukupni prilivi gotovine 148.967.016 102.782.935
Ukupni odlivi gotovine 157.181.567 94.274.783
Neto priliv (odliv) gotovine -8.214.551 8.508.152
Gotovina na početku obračunskog perioda 8.943.477 455.385
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 1.449
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 21.509
Gotovina na kraju obračunskog perioda 728.926 8.943.477

Skraćeni finansijski pokazatelji [RNAF-R-A]

P/S 0,0258
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0052
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -2,8600
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji -0,0765
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene -0,1962
Tržišna kapitalizacija 3.943.711
Prinos na aktivu (ROA) -0,23%
Prinos na kapital (ROE) 7,10%
Neto marža -0,90%
EBITDA marža 27,53%
Ukupan prihod 156.722.651