Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
RLKS-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 1.921.665 1.968.400
Tekuća sredstva 122.325 76.349
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 385 238
Aktivna vremenska razgraničenja 56 56
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 2.043.990 2.044.749
Pasiva
Kapital 1.406.094 1.420.521
Osnovni kapital 1.008.920 1.008.920
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 411.601 411.601
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 471.815 471.815
Kratkoročne obaveze 166.081 152.413
Pasivna vremenska razgraničenja 65 65
Poslovna pasiva 2.043.990 2.044.749
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 57.754 101.726
EBITDA 32.406 95.731
Amortizacija 46.736 46.736
EBIT -14.330 48.995
Rashodi kamata 97 10.041
Dobitak prije poreza -14.427 38.954
Porezi iz dobitka 0 5.611
Neto dobitak -14.427 33.343
Prosječan broj zaposlenih 9,00 9,00
Prihod po zaposlenom 6.417,11 11.302,89
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 137.890 205.207
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 140.973 208.305
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -3.083 -3.098
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 3.230 286
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 3.230 286
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 141.120 205.493
Ukupni odlivi gotovine 140.973 208.305
Neto priliv (odliv) gotovine 147 -2.812
Gotovina na početku obračunskog perioda 238 3.050
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 385 238

Skraćeni finansijski pokazatelji [RLKS-R-A]

P/S 18,6921
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0143
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -74,8281
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,3937
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,7678
Tržišna kapitalizacija 1.079.544
Prinos na aktivu (ROA) -0,71%
Prinos na kapital (ROE) -1,02%
Neto marža -24,98%
EBITDA marža 56,11%
Ukupan prihod 187.367