Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
RITE-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 468.789.728 485.242.806
Tekuća sredstva 66.674.037 48.191.068
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 290.282 283.242
Aktivna vremenska razgraničenja 3.412.350 2.332.714
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 535.463.765 533.433.874
Pasiva
Kapital 415.664.462 414.386.193
Osnovni kapital 379.959.879 379.959.879
Rezerve 95.280 95.280
Revalorizacione rezerve 56.299.257 59.977.663
Neraspoređeni dobitak 4.956.675 4.094.564
Rezervisanja 24.864.264 25.769.492
Dugoročne obaveze 15.922.956 21.391.291
Kratkoročne obaveze 79.012.083 71.886.898
Pasivna vremenska razgraničenja 122.723 150.350
Poslovna pasiva 535.463.765 533.433.874
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 124.420.094 104.689.098
EBITDA 34.204.529 19.362.601
Amortizacija 32.388.744 31.701.028
EBIT 1.815.785 -12.338.427
Rashodi kamata 1.029.923 1.501.838
Dobitak prije poreza 785.862 -13.840.265
Porezi iz dobitka -492.407 -263.954
Neto dobitak 1.278.269 -13.576.311
Prosječan broj zaposlenih 1.915,00 1.952,00
Prihod po zaposlenom 64.971,33 53.631,71
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 129.833.934 124.904.280
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 114.879.703 117.343.519
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 14.954.231 7.560.761
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 21.747 42.958
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 5.937.976 16.223.623
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -5.916.229 -16.180.665
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 18.400.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 9.030.962 9.840.808
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -9.030.962 8.559.192
Ukupni prilivi gotovine 129.855.681 143.347.238
Ukupni odlivi gotovine 129.848.641 143.407.950
Neto priliv (odliv) gotovine 7.040 -60.712
Gotovina na početku obračunskog perioda 283.242 343.954
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 290.282 283.242

Skraćeni finansijski pokazatelji [RITE-R-A]

P/S 0,0916
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0034
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 8,9174
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,0940
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0274
Tržišna kapitalizacija 11.398.796
Prinos na aktivu (ROA) 0,24%
Prinos na kapital (ROE) 0,31%
Neto marža 1,03%
EBITDA marža 27,49%
Ukupan prihod 131.022.795