Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
RFUM-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
RFUM-R-A 200816.12.2009.767.8870,0038  1.2.2010.7.1.2010.31.12.2009.
RFUM-R-A 200716.12.2009.1.164.2770,0057  1.2.2010.7.1.2010.31.12.2009.
RFUM-R-A 2006 133.1290,0007  26.11.2007.19.11.2007.15.11.2007.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 148.489.760 152.254.243
Tekuća sredstva 38.709.626 41.901.920
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 54.798 56.063
Aktivna vremenska razgraničenja 17.093 15.080
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 187.199.386 194.156.163
Pasiva
Kapital 172.871.224 180.229.940
Osnovni kapital 203.487.123 203.487.123
Rezerve
Revalorizacione rezerve 40.336.769 40.488.436
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja 12.944.753 12.579.826
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.383.409 1.346.397
Pasivna vremenska razgraničenja 104.000 99.000
Poslovna pasiva 187.199.386 194.156.163
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 10.564.872 13.463.635
EBITDA 936.294 -5.598.070
Amortizacija 4.720.483 4.929.629
EBIT -3.784.189 -10.527.699
Rashodi kamata 2.413 26.012
Dobitak prije poreza -3.786.602 -10.553.711
Porezi iz dobitka 410.180 679.174
Neto dobitak -4.196.782 -11.232.885
Prosječan broj zaposlenih 264,00 331,00
Prihod po zaposlenom 40.018,45 40.675,63
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 11.336.673 12.940.721
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 10.072.202 12.421.355
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 1.264.471 519.366
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 86.296
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 1.350.555 518.799
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -1.264.259 -518.799
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 11.422.969 12.940.721
Ukupni odlivi gotovine 11.422.757 12.940.154
Neto priliv (odliv) gotovine 212 567
Gotovina na početku obračunskog perioda 56.063 56.874
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 1.477 1.378
Gotovina na kraju obračunskog perioda 54.798 56.063

Skraćeni finansijski pokazatelji [RFUM-R-A]

P/S 0,5778
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0206
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -1,4546
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,8495
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0353
Tržišna kapitalizacija 6.104.614
Prinos na aktivu (ROA) -2,20%
Prinos na kapital (ROE) -2,38%
Neto marža -39,72%
EBITDA marža 8,86%
Ukupan prihod 12.064.693