Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
REKT-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2010 2009
Aktiva
Stalna sredstva 20.897 2.549
Tekuća sredstva 53.644 71.470
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 16.118 14.386
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 1.218.693 1.220.491
Poslovna aktiva 1.293.234 1.294.510
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 2.312.718 2.312.718
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 1.798 72.548
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.293.234 1.294.510
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.293.234 1.294.510
Skraćeni bilans uspjeha 2010 2009
Prihod od prodaje 91.742 106.026
EBITDA 3.405 88.507
Amortizacija 1.402 1.400
EBIT 2.003 87.107
Rashodi kamata 5 5.850
Dobitak prije poreza 1.998 81.257
Porezi iz dobitka 200 8.709
Neto dobitak 1.798 72.548
Prosječan broj zaposlenih 16,77 18,00
Prihod po zaposlenom 5.470,60 5.890,33
Skraćeni bilans novčanih tokova 2010 2009
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda

Skraćeni finansijski pokazatelji [REKT-R-A]

P/S 0,7563
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0008
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 38,5882
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 69.382
Prinos na aktivu (ROA) 0,14%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža 1,96%
EBITDA marža 3,71%
Ukupan prihod 174.656