Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 3.631.482 3.652.661
Tekuća sredstva 2.278.897 2.203.458
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 629.298 469.283
Kratkoročna razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Bilansna aktiva 5.910.379 5.856.119
Pasiva
Kapital 4.865.938 4.861.205
Osnovni kapital 5.531.125 5.531.125
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 4.733 2.053
Rezervisanja 150.000 150.000
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 894.441 844.914
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 5.910.379 5.856.119
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 1.853.631 1.783.051
EBITDA 168.393 173.152
Amortizacija 163.200 169.910
EBIT 5.193 3.242
Rashodi kamata 460 1.189
Dobitak prije poreza 4.733 2.053
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 4.733 2.053
Prosječan broj zaposlenih 52,00 54,00
Prihod po zaposlenom 35.646,75 33.019,46
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.001.944 1.782.484
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.819.934 1.763.742
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 182.010 18.742
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 13.565 21.266
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 35.100 109.131
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -21.535 -87.865
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 460
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -460 0
Ukupni prilivi gotovine 2.015.509 1.803.750
Ukupni odlivi gotovine 1.855.494 1.872.873
Neto priliv (odliv) gotovine 160.015 -69.123
Gotovina na početku obračunskog perioda 469.283 538.406
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 629.298 469.283

Skraćeni finansijski pokazatelji [RDTS-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0009
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,8797
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) 0,08%
Prinos na kapital (ROE) 0,10%
Neto marža 0,26%
EBITDA marža 9,08%
Ukupan prihod 1.951.163