Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2004 2003
Aktiva
Stalna sredstva 5.169.159 5.232.684
Tekuća sredstva 345.802 669.257
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 2.089 1.835
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 5.514.961 5.901.941
Pasiva
Kapital 3.333.502 3.702.775
Osnovni kapital 6.087.478 6.087.478
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 315.546 323.486
Kratkoročne obaveze 1.865.913 1.875.680
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 5.514.961 5.901.941
Skraćeni bilans uspjeha 2004 2003
Prihod od prodaje 292.087 641.364
EBITDA -309.498 -843.766
Amortizacija 59.831 67.696
EBIT -369.329 -911.462
Rashodi kamata
Dobitak prije poreza -454.301 -1.003.146
Porezi iz dobitka
Neto dobitak
Prosječan broj zaposlenih 74,00 1,07
Prihod po zaposlenom 3.947,12 599.405,61
Skraćeni bilans novčanih tokova 2004 2003
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda