Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 2.105.110 2.177.477
Tekuća sredstva 554.145 609.935
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 53.203 54.026
Aktivna vremenska razgraničenja 823
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 2.659.255 2.787.412
Pasiva
Kapital 2.524.276 2.610.412
Osnovni kapital 3.494.417 3.494.417
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 1.580
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 48.000 54.000
Kratkoročne obaveze 86.979 123.000
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 2.659.255 2.787.412
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 692.853 762.725
EBITDA 23.291 110.976
Amortizacija 108.780 102.269
EBIT -85.489 8.707
Rashodi kamata 647 7.127
Dobitak prije poreza -86.136 1.580
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -86.136 1.580
Prosječan broj zaposlenih 23,00 22,33
Prihod po zaposlenom 30.124,04 34.156,96
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 891.037 865.607
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 885.860 852.806
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 5.177 12.801
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 6.000 20.850
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -6.000 -20.850
Ukupni prilivi gotovine 891.037 865.607
Ukupni odlivi gotovine 891.860 873.656
Neto priliv (odliv) gotovine -823 -8.049
Gotovina na početku obračunskog perioda 54.026 62.075
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 53.203 54.026

Skraćeni finansijski pokazatelji [RDBC-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0246
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,7224
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) -3,16%
Prinos na kapital (ROE) -3,36%
Neto marža -12,43%
EBITDA marža 3,36%
Ukupan prihod 785.382