Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
RDBC-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 2.177.477 2.215.103
Tekuća sredstva 609.935 539.229
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 54.026 62.075
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 2.787.412 2.754.332
Pasiva
Kapital 2.610.412 2.608.832
Osnovni kapital 3.494.417 3.494.417
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 1.580 1.613
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 54.000 60.000
Kratkoročne obaveze 123.000 85.500
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 2.787.412 2.754.332
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 762.725 668.427
EBITDA 110.976 105.021
Amortizacija 102.269 103.103
EBIT 8.707 1.918
Rashodi kamata 7.127 305
Dobitak prije poreza 1.580 1.613
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 1.580 1.613
Prosječan broj zaposlenih 22,33 22,16
Prihod po zaposlenom 34.156,96 30.163,67
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 865.607 806.867
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 852.806 760.689
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 12.801 46.178
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 20.850 34.850
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -20.850 -34.850
Ukupni prilivi gotovine 865.607 806.867
Ukupni odlivi gotovine 873.656 795.539
Neto priliv (odliv) gotovine -8.049 11.328
Gotovina na početku obračunskog perioda 62.075 50.747
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 54.026 62.075

Skraćeni finansijski pokazatelji [RDBC-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0005
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,7470
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) 0,06%
Prinos na kapital (ROE) 0,06%
Neto marža 0,21%
EBITDA marža 14,55%
Ukupan prihod 844.166