Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
RBNJ-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 9.782.899 9.857.777
Tekuća sredstva 1.102.287 1.075.654
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 16.940
Aktivna vremenska razgraničenja 555 555
Gubitak iznad visine kapitala 381.527 227.639
Poslovna aktiva 11.266.713 11.161.070
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 8.117.497 8.117.497
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 11.266.713 11.161.070
Pasivna vremenska razgraničenja 1.245
Poslovna pasiva 11.266.713 11.161.070
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 8.285 199.620
EBITDA -78.770 -248.295
Amortizacija 74.957 138.615
EBIT -153.727 -386.910
Rashodi kamata 160 78
Dobitak prije poreza -153.887 -386.988
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -153.887 -386.988
Prosječan broj zaposlenih 11,00 6,50
Prihod po zaposlenom 753,18 30.710,77
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.823 2.000
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 56.883 2.000
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -53.060 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 70.000
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 70.000 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 73.823 2.000
Ukupni odlivi gotovine 56.883 2.000
Neto priliv (odliv) gotovine 16.940 0
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 16.940

Skraćeni finansijski pokazatelji [RBNJ-R-A]

P/S 58,7869
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0190
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -3,1650
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 487.050
Prinos na aktivu (ROA) -1,37%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža -1.857,42%
EBITDA marža -950,75%
Ukupan prihod 9.293