Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva
Tekuća sredstva 892.820 892.820
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 383 383
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna aktiva 892.820 892.820
Pasiva
Kapital 567.105 567.145
Osnovni kapital 854.255 854.255
Rezerve 312 312
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 325.715 325.675
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 892.820 892.820
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -40 -14.410
Amortizacija 0 0
EBIT -40 -14.410
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -40 -14.410
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -40 -14.410
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 6.160
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 6.160
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 6.160
Ukupni odlivi gotovine 6.160
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda 383 383
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 383 383

Skraćeni finansijski pokazatelji [RAZV-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0000
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -2.989,8925
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,6639
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2109
Tržišna kapitalizacija 119.596
Prinos na aktivu (ROA) 0,00%
Prinos na kapital (ROE) -0,01%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod