Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
RATA-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva
Tekuća sredstva 21.807.194 21.942.986
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 390.333 529.462
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 21.807.194 21.942.986
Pasiva
Kapital 13.860.258 13.995.484
Osnovni kapital 16.997.757 16.997.757
Rezerve
Revalorizacione rezerve 5.309.181 5.309.181
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 7.946.936 7.947.502
Pasivna vremenska razgraničenja 105.035 105.035
Poslovna pasiva 21.807.194 21.942.986
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -135.225 -147.439
Amortizacija 0 0
EBIT -135.225 -147.439
Rashodi kamata 1 0
Dobitak prije poreza -135.226 -147.439
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -135.226 -147.439
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 25.112 42.568
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 164.241 191.756
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -139.129 -149.188
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 1.312
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 1.312
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 25.112 43.880
Ukupni odlivi gotovine 164.241 191.756
Neto priliv (odliv) gotovine -139.129 -147.876
Gotovina na početku obračunskog perioda 529.462 677.338
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 390.333 529.462

Skraćeni finansijski pokazatelji [RATA-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0080
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,0503
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,8157
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0005
Tržišna kapitalizacija 6.797
Prinos na aktivu (ROA) -0,62%
Prinos na kapital (ROE) -0,97%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 20.600