Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
PZBN-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 1.789.592 2.379.133
Tekuća sredstva 192.163 192.083
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 3.534 2.350
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.981.755 2.571.216
Pasiva
Kapital 339.238 346.583
Osnovni kapital 433.538 433.538
Rezerve 44.325 44.325
Revalorizacione rezerve 55.232 55.232
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 295.774 680.995
Kratkoročne obaveze 1.346.743 1.543.638
Pasivna vremenska razgraničenja 804.239 795.556
Poslovna pasiva 1.981.755 2.571.216
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 0 684
EBITDA 11.512 -77.874
Amortizacija 0 0
EBIT 11.512 -77.874
Rashodi kamata 18.857 12.502
Dobitak prije poreza -7.345 -90.376
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -7.345 -90.376
Prosječan broj zaposlenih 2,00 3,00
Prihod po zaposlenom 0,00 228,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 5.686 32.272
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.502 31.685
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 1.184 587
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 5.686 32.272
Ukupni odlivi gotovine 4.502 31.685
Neto priliv (odliv) gotovine 1.184 587
Gotovina na početku obračunskog perioda 2.350 1.763
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 3.534 2.350

Skraćeni finansijski pokazatelji [PZBN-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0002
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -88,5374
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,0078
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 1,9170
Tržišna kapitalizacija 650.307
Prinos na aktivu (ROA) -0,32%
Prinos na kapital (ROE) -2,14%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 119.419