Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
PUTN-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 671.335 514.065
Tekuća sredstva 33.425 89.578
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 704.760 603.643
Pasiva
Kapital 562.022 460.469
Osnovni kapital 524.402 524.402
Rezerve
Revalorizacione rezerve 138.230
Neraspoređeni dobitak 1.515 1.515
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 142.738 143.174
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 704.760 603.643
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 19.812 35.332
EBITDA -36.677 18.995
Amortizacija 0 17.481
EBIT -36.677 1.514
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -36.677 1.514
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -36.677 1.514
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 19.812,00 35.332,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 28.404 58.069
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 28.404 58.869
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 -800
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 28.404 58.069
Ukupni odlivi gotovine 28.404 58.869
Neto priliv (odliv) gotovine 0 -800
Gotovina na početku obračunskog perioda 800
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda

Skraćeni finansijski pokazatelji [PUTN-R-A]

P/S 10,9581
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0699
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -5,9193
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,0717
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,3863
Tržišna kapitalizacija 217.102
Prinos na aktivu (ROA) -5,61%
Prinos na kapital (ROE) -7,17%
Neto marža -185,13%
EBITDA marža -185,13%
Ukupan prihod 19.812