Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 211.673
Tekuća sredstva 236.385
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 391
Kratkoročna razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 8.383.306
Bilansna aktiva 8.831.364
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 8.831.364
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 8.831.364
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 0 -8.190
Amortizacija 0 0
EBIT 0 -8.190
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza 0 -8.190
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -8.190
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 105.836 500
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 106.227 109
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -391 391
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 105.836 500
Ukupni odlivi gotovine 106.227 109
Neto priliv (odliv) gotovine -391 391
Gotovina na početku obračunskog perioda 391
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 391