Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
PROJ-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2017 2016
Aktiva
Stalna sredstva 2.201.261 2.305.704
Tekuća sredstva 839.050 786.595
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 631 19.049
Aktivna vremenska razgraničenja 87.641 77.243
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 3.040.311 3.092.299
Pasiva
Kapital 2.365.822 2.358.324
Osnovni kapital 520.045 520.045
Rezerve 352.391 351.959
Revalorizacione rezerve 1.170.460 1.170.460
Neraspoređeni dobitak 322.926 315.860
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 30.151 82.948
Kratkoročne obaveze 644.338 651.027
Pasivna vremenska razgraničenja 53.756 67.069
Poslovna pasiva 3.040.311 3.092.299
Skraćeni bilans uspjeha 2017 2016
Prihod od prodaje 1.079.653 1.277.782
EBITDA 122.714 188.874
Amortizacija 106.856 167.855
EBIT 15.858 21.019
Rashodi kamata 5.460 9.850
Dobitak prije poreza 10.398 11.169
Porezi iz dobitka 2.900 2.523
Neto dobitak 7.498 8.646
Prosječan broj zaposlenih 47,00 48,00
Prihod po zaposlenom 22.971,34 26.620,46
Skraćeni bilans novčanih tokova 2017 2016
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.241.211 1.585.877
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.229.478 1.478.089
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 11.733 107.788
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 1
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 1
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 30.151 99.618
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -30.151 -99.618
Ukupni prilivi gotovine 1.241.211 1.585.878
Ukupni odlivi gotovine 1.259.629 1.577.707
Neto priliv (odliv) gotovine -18.418 8.171
Gotovina na početku obračunskog perioda 19.049 10.878
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 631 19.049

Skraćeni finansijski pokazatelji [PROJ-R-A]

P/S 0,5058
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0144
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 72,8254
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 4,5493
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2308
Tržišna kapitalizacija 546.045
Prinos na aktivu (ROA) 0,24%
Prinos na kapital (ROE) 0,32%
Neto marža 0,69%
EBITDA marža 11,37%
Ukupan prihod 1.249.145