Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
PRHR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 71.202 71.202
Tekuća sredstva 3.707.943 3.707.391
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.079 3.527
Aktivna vremenska razgraničenja 4.983 4.983
Gubitak iznad visine kapitala 661.385 645.437
Poslovna aktiva 4.440.530 4.424.030
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 6.957.286 6.957.286
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 4.440.530 4.424.030
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 4.440.530 4.424.030
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 0 25.500
EBITDA -15.948 4.929
Amortizacija 0 0
EBIT -15.948 4.929
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -15.948 4.929
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -15.948 4.929
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 18.000 16.500
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 20.448 12.973
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -2.448 3.527
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 18.000 16.500
Ukupni odlivi gotovine 20.448 12.973
Neto priliv (odliv) gotovine -2.448 3.527
Gotovina na početku obračunskog perioda 3.527
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.079 3.527

Skraćeni finansijski pokazatelji [PRHR-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0023
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) -0,36%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 21.000