Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
PRED-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 1.667.856 1.667.856
Tekuća sredstva 101.090 101.090
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 215 215
Aktivna vremenska razgraničenja 52.050 52.050
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.768.946 1.768.946
Pasiva
Kapital 704.951 706.864
Osnovni kapital 2.768.062 2.768.062
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.063.995 1.062.082
Pasivna vremenska razgraničenja 112.000 112.000
Poslovna pasiva 1.768.946 1.768.946
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -1.913 -417.099
Amortizacija 0 0
EBIT -1.913 -417.099
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -1.913 -417.099
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -1.913 -417.099
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda 215 215
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 215 215

Skraćeni finansijski pokazatelji [PRED-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0009
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -58,7108
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,3138
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1593
Tržišna kapitalizacija 112.314
Prinos na aktivu (ROA) -0,11%
Prinos na kapital (ROE) -0,27%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod