Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2010 2009
Aktiva
Stalna sredstva
Tekuća sredstva 20.154 18.005
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 154 18.005
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 9.461.875 9.447.532
Poslovna aktiva 9.482.029 9.465.537
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 11.854.473 11.854.473
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 2.873 2.873
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 2.014.481 2.014.481
Kratkoročne obaveze 7.467.548 7.451.056
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 9.482.029 9.465.537
Skraćeni bilans uspjeha 2010 2009
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -14.343 11.797
Amortizacija 0 0
EBIT -14.343 11.797
Rashodi kamata 0 9.714
Dobitak prije poreza -14.343 2.083
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -14.343 2.083
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2010 2009
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda