Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
PLSM-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 691.198 367.951
Tekuća sredstva 14.295 402.737
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.007 1.256
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 705.493 770.688
Pasiva
Kapital 699.609 760.078
Osnovni kapital 253.191 253.191
Rezerve 385.935 458.900
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 60.483 48.398
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 5.884 10.610
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 705.493 770.688
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 13.146 92
Amortizacija 2.746 2.746
EBIT 10.400 -2.654
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza 10.400 -2.654
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 10.400 -2.654
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 13.300 7.950
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 13.549 7.710
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -249 240
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 13.300 7.950
Ukupni odlivi gotovine 13.549 7.710
Neto priliv (odliv) gotovine -249 240
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.256 1.016
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.007 1.256

Skraćeni finansijski pokazatelji [PLSM-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0411
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 18,9893
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,7632
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2823
Tržišna kapitalizacija 197.489
Prinos na aktivu (ROA) 1,41%
Prinos na kapital (ROE) 1,42%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 40.796