Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
PLSM-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 367.951 370.697
Tekuća sredstva 402.737 403.697
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.256 1.016
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 770.688 774.394
Pasiva
Kapital 760.078 762.732
Osnovni kapital 253.191 253.191
Rezerve 458.900 461.143
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 48.398 52.496
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 10.610 11.662
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 770.688 774.394
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 92 -3.595
Amortizacija 2.746 2.746
EBIT -2.654 -6.341
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -2.654 -6.341
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -2.654 -6.341
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 7.950 15.012
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 7.710 14.322
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 240 690
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 7.950 15.012
Ukupni odlivi gotovine 7.710 14.322
Neto priliv (odliv) gotovine 240 690
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.016 326
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.256 1.016

Skraćeni finansijski pokazatelji [PLSM-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0105
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -74,4118
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 3,0020
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2598
Tržišna kapitalizacija 197.489
Prinos na aktivu (ROA) -0,34%
Prinos na kapital (ROE) -0,35%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 8.250