Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
PLPR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 153.890 119.510
Tekuća sredstva 31.401 29.832
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 5.484 8.745
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 238.420 242.918
Poslovna aktiva 423.711 392.260
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 440.777 440.777
Rezerve
Revalorizacione rezerve 500 500
Neraspoređeni dobitak 4.498
Rezervisanja 3.994 3.994
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 419.717 388.266
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 423.711 392.260
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 122.600 128.600
EBITDA 7.239 -8.538
Amortizacija 2.738 715
EBIT 4.501 -9.253
Rashodi kamata 3 1
Dobitak prije poreza 4.498 -9.254
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 4.498 -9.254
Prosječan broj zaposlenih 3,00 3,00
Prihod po zaposlenom 40.866,67 42.866,67
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 131.418 134.901
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 136.962 142.633
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -5.544 -7.732
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 501 1
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 43.218
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -42.717 1
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 45.000 10.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 45.000 10.000
Ukupni prilivi gotovine 176.919 144.902
Ukupni odlivi gotovine 180.180 142.633
Neto priliv (odliv) gotovine -3.261 2.269
Gotovina na početku obračunskog perioda 8.745 6.476
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 5.484 8.745

Skraćeni finansijski pokazatelji [PLPR-R-A]

P/S 0,3595
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0102
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 9,7994
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 44.078
Prinos na aktivu (ROA) 1,10%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža 3,67%
EBITDA marža 5,90%
Ukupan prihod 135.706