Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
PLNA-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2014 2013
Aktiva
Stalna sredstva 1.180.592 1.199.998
Tekuća sredstva 18.160 18.160
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 109.093 89.687
Poslovna aktiva 1.307.845 1.307.845
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 1.894.815 1.894.815
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 13.132 13.132
Kratkoročne obaveze 1.294.713 1.294.713
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.307.845 1.307.845
Skraćeni bilans uspjeha 2014 2013
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 0 -191.846
Amortizacija 19.406 19.406
EBIT -19.406 -211.252
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -19.406 -211.252
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -19.406 -211.252
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2014 2013
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 18.801.204 10.461.958
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 20.609.374 16.641.704
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -1.808.170 -6.179.746
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 788.258
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 667.899 802.936
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -667.899 -14.678
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 5.374.091 7.656.050
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 2.906.507 1.497.889
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 2.467.584 6.158.161
Ukupni prilivi gotovine 24.175.295 18.906.266
Ukupni odlivi gotovine 24.183.780 18.942.529
Neto priliv (odliv) gotovine -8.485 -36.263
Gotovina na početku obračunskog perioda 79.143 115.406
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 70.658 79.143

Skraćeni finansijski pokazatelji [PLNA-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0125
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -8,0019
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 155.284
Prinos na aktivu (ROA) -1,48%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 0