Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
PLDN-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2013 2012
Aktiva
Stalna sredstva 7.657.039 6.678.715
Tekuća sredstva 3.060.413 3.433.165
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 58.567 1.730
Aktivna vremenska razgraničenja 49.108 59.785
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 10.717.452 10.111.880
Pasiva
Kapital 1.405.828 527.472
Osnovni kapital 1.470.994 1.470.994
Rezerve 5.147 5.147
Revalorizacione rezerve 1.894.121
Neraspoređeni dobitak 16.475 32.446
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 5.633.763 6.293.243
Kratkoročne obaveze 3.677.861 3.291.165
Pasivna vremenska razgraničenja 39.719 46.285
Poslovna pasiva 10.717.452 10.111.880
Skraćeni bilans uspjeha 2013 2012
Prihod od prodaje 1.760.668 2.399.532
EBITDA -67.620 1.061.619
Amortizacija 603.329 673.548
EBIT -670.949 388.071
Rashodi kamata 328.845 375.220
Dobitak prije poreza -999.794 12.851
Porezi iz dobitka 0 3.996
Neto dobitak -999.794 8.855
Prosječan broj zaposlenih 21,00 20,00
Prihod po zaposlenom 83.841,33 119.976,60
Skraćeni bilans novčanih tokova 2013 2012
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.157.621 4.363.984
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.472.676 3.882.848
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 684.945 481.136
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 133.484
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 5.000
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 128.484
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 923.383 12.736
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.551.491 648.520
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -628.108 -635.784
Ukupni prilivi gotovine 4.081.004 4.510.204
Ukupni odlivi gotovine 4.024.167 4.536.368
Neto priliv (odliv) gotovine 56.837 -26.164
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.730 27.885
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 58.567 1.721

Skraćeni finansijski pokazatelji [PLDN-R-A]

P/S 0,2757
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,6797
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,4855
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,9557
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,3453
Tržišna kapitalizacija 485.428
Prinos na aktivu (ROA) -9,60%
Prinos na kapital (ROE) -103,43%
Neto marža -56,78%
EBITDA marža -3,84%
Ukupan prihod 2.622.019