Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
PLDG-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2011 2010
Aktiva
Stalna sredstva 1.754.273 1.900.917
Tekuća sredstva 329.867 219.456
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.558 937
Aktivna vremenska razgraničenja 19.448 19.464
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 2.084.140 2.120.373
Pasiva
Kapital 932.776 930.845
Osnovni kapital 2.052.734 2.052.734
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 7.015 5.084
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 241.340 241.340
Kratkoročne obaveze 910.024 948.188
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 2.084.140 2.120.373
Skraćeni bilans uspjeha 2011 2010
Prihod od prodaje 64.894 92.908
EBITDA 36.978 -23.462
Amortizacija 35.047 38.833
EBIT 1.931 -62.295
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza 1.931 -62.295
Porezi iz dobitka 0 -268
Neto dobitak 1.931 -62.027
Prosječan broj zaposlenih 15,00 25,00
Prihod po zaposlenom 4.326,27 3.716,32
Skraćeni bilans novčanih tokova 2011 2010
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 91.430 153.260
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 134.876 523.150
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -43.446 -369.890
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 162.311 291.822
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 188.249
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -25.938 291.822
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 70.005 77.281
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 70.005 77.281
Ukupni prilivi gotovine 323.746 522.363
Ukupni odlivi gotovine 323.125 523.150
Neto priliv (odliv) gotovine 621 -787
Gotovina na početku obračunskog perioda 937 1.724
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.558 937

Skraćeni finansijski pokazatelji [PLDG-R-A]

P/S 4,2368
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0013
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 142,3820
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,6446
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2948
Tržišna kapitalizacija 274.940
Prinos na aktivu (ROA) 0,09%
Prinos na kapital (ROE) 0,21%
Neto marža 2,98%
EBITDA marža 56,98%
Ukupan prihod 233.952