Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2008 2007
Aktiva
Stalna sredstva 506.253 506.253
Tekuća sredstva 20.768 183.461
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 157 286
Kratkoročna razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Bilansna aktiva 527.021 689.714
Pasiva
Kapital 198.972 230.645
Osnovni kapital 1.936.526 1.936.526
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 328.049 459.069
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 527.021 689.714
Skraćeni bilans uspjeha 2008 2007
Prihod od prodaje 1.958 32.101
EBITDA -31.673 -1.028.432
Amortizacija 0 0
EBIT -31.673 -1.028.432
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -31.673 -1.028.432
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -31.673 -1.028.432
Prosječan broj zaposlenih 2,00 5,00
Prihod po zaposlenom 979,00 6.420,20
Skraćeni bilans novčanih tokova 2008 2007
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda

Skraćeni finansijski pokazatelji [PKRA-R-A]

P/S 94,9471
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0164
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -5,8696
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,1027
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,9343
Tržišna kapitalizacija 185.906
Prinos na aktivu (ROA) -5,21%
Prinos na kapital (ROE) -14,74%
Neto marža -1.617,62%
EBITDA marža -1.617,62%
Ukupan prihod 1.958