Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
PKPR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 1.118.937 1.175.893
Tekuća sredstva 325.294 310.771
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 19.721 11.066
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.444.231 1.486.664
Pasiva
Kapital 425.256 627.625
Osnovni kapital 1.163.202 1.163.202
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 25.568
Kratkoročne obaveze 1.018.975 833.471
Pasivna vremenska razgraničenja 895 551
Poslovna pasiva 1.444.231 1.486.664
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 1.498.641 1.540.299
EBITDA -103.653 -58.229
Amortizacija 61.881 65.118
EBIT -165.534 -123.347
Rashodi kamata 36.835 12.165
Dobitak prije poreza -202.369 -135.512
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -202.369 -135.512
Prosječan broj zaposlenih 73,00 71,00
Prihod po zaposlenom 20.529,33 21.694,35
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.800.964 1.859.334
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.704.139 1.763.668
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 96.825 95.666
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 88.170 94.597
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -88.170 -94.597
Ukupni prilivi gotovine 1.800.964 1.859.334
Ukupni odlivi gotovine 1.792.309 1.858.265
Neto priliv (odliv) gotovine 8.655 1.069
Gotovina na početku obračunskog perioda 11.066 9.997
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 19.721 11.066

Skraćeni finansijski pokazatelji [PKPR-R-A]

P/S 0,5433
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,1740
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -4,0235
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,3656
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 1,9147
Tržišna kapitalizacija 814.241
Prinos na aktivu (ROA) -13,81%
Prinos na kapital (ROE) -38,44%
Neto marža -13,50%
EBITDA marža -6,92%
Ukupan prihod 1.598.255