Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 8.666.719 4.973.662
Tekuća sredstva 471.617 3.270.076
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 301.311 227.805
Aktivna vremenska razgraničenja 2.310.000
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 9.138.336 8.243.738
Pasiva
Kapital 7.860.242 3.852.712
Osnovni kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 7.860.242 3.852.712
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 1.100.000 1.006.235
Kratkoročne obaveze 178.094 3.384.791
Pasivna vremenska razgraničenja 2.310.000
Poslovna pasiva 9.138.336 8.243.738
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 66.387 57.009
EBITDA 4.192.472 50.317
Amortizacija 123.852 47.335
EBIT 4.068.620 2.982
Rashodi kamata 61.090 0
Dobitak prije poreza 4.007.530 2.982
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 4.007.530 2.982
Prosječan broj zaposlenih 30,00 30,00
Prihod po zaposlenom 2.212,90 1.900,30
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.746.002 1.604.054
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 7.756.909 2.342.465
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -6.010.907 -738.411
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 4.984.413
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 316.315
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 4.984.413 -316.315
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.100.000 1.100.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.100.000 1.100.000
Ukupni prilivi gotovine 7.830.415 2.704.054
Ukupni odlivi gotovine 7.756.909 2.658.780
Neto priliv (odliv) gotovine 73.506 45.274
Gotovina na početku obračunskog perioda 227.805 182.531
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 301.311 227.805