Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
PIKO-R-B

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 2.622.844 2.780.510
Tekuća sredstva 1.447.436 1.408.239
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 36.103 133.318
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 4.070.280 4.188.749
Pasiva
Kapital 2.961.435 3.048.238
Osnovni kapital 4.625.561 4.625.561
Rezerve
Revalorizacione rezerve 441.128 441.128
Neraspoređeni dobitak 445.433 445.433
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.108.845 1.140.511
Pasivna vremenska razgraničenja 489.753 504.900
Poslovna pasiva 4.070.280 4.188.749
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 347.969 576.129
EBITDA 78.421 -330.870
Amortizacija 174.574 197.188
EBIT -96.153 -528.058
Rashodi kamata 8 10
Dobitak prije poreza -96.161 -528.068
Porezi iz dobitka -9.358 9.793
Neto dobitak -86.803 -537.861
Prosječan broj zaposlenih 4,25 5,17
Prihod po zaposlenom 81.875,06 111.436,94
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 370.852 631.224
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 464.504 531.256
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -93.652 99.968
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 3.563 1.040
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -3.563 -1.040
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 370.852 631.224
Ukupni odlivi gotovine 468.067 532.296
Neto priliv (odliv) gotovine -97.215 98.928
Gotovina na početku obračunskog perioda 133.318 34.390
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 36.103 133.318

Skraćeni finansijski pokazatelji [PIKO-R-B]

P/S 1,5952
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0188
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -6,3946
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,6402
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1874
Tržišna kapitalizacija 555.067
Prinos na aktivu (ROA) -2,10%
Prinos na kapital (ROE) -2,89%
Neto marža -24,95%
EBITDA marža 22,54%
Ukupan prihod 409.973