Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2012 2011
Aktiva
Stalna sredstva 3.310.820 3.413.194
Tekuća sredstva 479.753 421.268
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 32.124 6.200
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 3.790.573 3.834.462
Pasiva
Kapital 3.016.079 3.632.536
Osnovni kapital 6.172.905 6.172.905
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 13.622 13.622
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 774.494 201.926
Pasivna vremenska razgraničenja 186.822 186.936
Poslovna pasiva 3.790.573 3.834.462
Skraćeni bilans uspjeha 2012 2011
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -112.022 -34.410
Amortizacija 0 0
EBIT -112.022 -34.410
Rashodi kamata 504.435 13
Dobitak prije poreza -616.457 -34.423
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -616.457 -34.423
Prosječan broj zaposlenih 3,00 5,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2012 2011
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 671.831 119.110
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 645.907 144.418
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 25.924 -25.308
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 28.425
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 28.425
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 671.831 147.535
Ukupni odlivi gotovine 645.907 144.418
Neto priliv (odliv) gotovine 25.924 3.117
Gotovina na početku obračunskog perioda 6.200 3.083
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 32.124 6.200