Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
PEKS-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 1.840.176 1.818.334
Tekuća sredstva 525.075 613.353
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 2.905 3.612
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 2.365.251 2.431.687
Pasiva
Kapital 1.237.444 1.294.559
Osnovni kapital 1.668.124 1.668.164
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 38.033 95.108
Rezervisanja 171.968 171.968
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 955.839 965.160
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 2.365.251 2.431.687
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 190.410 306.580
EBITDA 64.441 110.169
Amortizacija 38.697 34.343
EBIT 25.744 75.826
Rashodi kamata 13.336 0
Dobitak prije poreza 12.408 75.826
Porezi iz dobitka 1.241 7.583
Neto dobitak 11.167 68.243
Prosječan broj zaposlenih 8,00 9,00
Prihod po zaposlenom 23.801,25 34.064,44
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 173.999 428.514
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 174.706 425.679
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -707 2.835
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 173.999 428.514
Ukupni odlivi gotovine 174.706 425.679
Neto priliv (odliv) gotovine -707 2.835
Gotovina na početku obračunskog perioda 3.612 777
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 2.905 3.612

Skraćeni finansijski pokazatelji [PEKS-R-A]

P/S 0,8761
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0067
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 14,9383
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,7418
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1348
Tržišna kapitalizacija 166.816
Prinos na aktivu (ROA) 0,47%
Prinos na kapital (ROE) 0,88%
Neto marža 5,86%
EBITDA marža 33,84%
Ukupan prihod 218.478