Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 1.805.734 1.822.664
Tekuća sredstva 281.784 490.029
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 3.585 10.485
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna aktiva 2.087.518 2.312.693
Pasiva
Kapital 1.506.802 1.505.872
Osnovni kapital 1.668.124 1.668.124
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 930 38.463
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 580.716 806.821
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 2.087.518 2.312.693
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 217.038 168.117
EBITDA 36.549 30.546
Amortizacija 35.516 29.639
EBIT 1.033 907
Rashodi kamata 0 429
Dobitak prije poreza 1.033 478
Porezi iz dobitka 103 48
Neto dobitak 930 430
Prosječan broj zaposlenih 8,00 8,00
Prihod po zaposlenom 27.129,75 21.014,63
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 540.959 242.857
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 547.859 235.277
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -6.900 7.580
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 540.959 242.857
Ukupni odlivi gotovine 547.859 235.277
Neto priliv (odliv) gotovine -6.900 7.580
Gotovina na početku obračunskog perioda 10.485 2.905
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 3.585 10.485

Skraćeni finansijski pokazatelji [PEKS-R-A]

P/S 0,7686
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0006
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 179,3725
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,9033
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1107
Tržišna kapitalizacija 166.816
Prinos na aktivu (ROA) 0,04%
Prinos na kapital (ROE) 0,06%
Neto marža 0,43%
EBITDA marža 16,84%
Ukupan prihod 259.909