Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
PANS-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva
Tekuća sredstva 614 614
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 267.472 267.072
Poslovna aktiva 268.086 267.686
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 268.086 267.686
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 268.086 267.686
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -400 -26
Amortizacija 0 0
EBIT -400 -26
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -400 -26
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -400 -26
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 10
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 400 26
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -400 -16
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 400
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 400 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 400 10
Ukupni odlivi gotovine 400 26
Neto priliv (odliv) gotovine 0 -16
Gotovina na početku obračunskog perioda 16
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda

Skraćeni finansijski pokazatelji [PANS-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0002
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -950,4070
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 380.163
Prinos na aktivu (ROA) -0,15%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod