Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2007 2006
Aktiva
Stalna sredstva 4.248.109 4.394.822
Tekuća sredstva 2.296.654 2.552.014
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.156 909
Aktivna vremenska razgraničenja 3.764 1.257
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 6.548.527 6.948.093
Pasiva
Kapital 2.878.448 3.112.493
Osnovni kapital 7.012.142 7.012.142
Rezerve 10.227 10.227
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 90.622 90.622
Kratkoročne obaveze 2.314.332 2.476.891
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 6.548.527 6.948.093
Skraćeni bilans uspjeha 2007 2006
Prihod od prodaje 21.276 413.225
EBITDA -948 -297.268
Amortizacija 233.097 240.825
EBIT -234.045 -538.093
Rashodi kamata 0 347.329
Dobitak prije poreza -234.045 -885.422
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -234.045 -885.422
Prosječan broj zaposlenih 18,00 66,00
Prihod po zaposlenom 1.182,00 6.260,98
Skraćeni bilans novčanih tokova 2007 2006
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 70.799 196.298
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 70.552 214.182
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 247 -17.884
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 70.799 196.298
Ukupni odlivi gotovine 70.552 214.182
Neto priliv (odliv) gotovine 247 -17.884
Gotovina na početku obračunskog perioda 909 18.793
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.156 909