Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 145.382.116 94.387.935
Tekuća sredstva 34.301.485 16.351.887
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 3.479.632 688.040
Kratkoročna razgraničenja 26.915.744 12.457.413
Gubitak iznad visine kapitala
Bilansna aktiva 179.683.601 110.739.822
Pasiva
Kapital 35.754.721 39.494.164
Osnovni kapital 71.568.347 71.568.347
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 3.238.782 2.161.661
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 102.869.160 55.698.180
Kratkoročne obaveze 41.059.720 15.547.478
Kratkoročna razgraničenja 28.667.003 8.310.381
Bilansna pasiva 179.683.601 110.739.822
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 12.561.387 8.602.909
EBITDA 6.943.741 5.441.766
Amortizacija 3.197.677 2.435.908
EBIT 3.746.064 3.005.858
Rashodi kamata 2.590.002 923.138
Dobitak prije poreza 1.156.062 2.082.720
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 1.156.062 2.082.720
Prosječan broj zaposlenih 178,00 151,00
Prihod po zaposlenom 70.569,59 56.972,91
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 23.374.066 14.343.643
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 15.438.054 17.204.060
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 7.936.012 -2.860.417
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 3.184.902 8.074.400
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 55.657.428 26.729.548
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -52.472.526 -18.655.148
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 49.809.033 18.117.446
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 2.480.927 1.287.169
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 47.328.106 16.830.277
Ukupni prilivi gotovine 76.368.001 40.535.489
Ukupni odlivi gotovine 73.576.409 45.220.777
Neto priliv (odliv) gotovine 2.791.592 -4.685.288
Gotovina na početku obračunskog perioda 688.040 5.373.328
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 3.479.632 688.040

Skraćeni finansijski pokazatelji [OCJH-R-A]

P/S 1,2912
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0356
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 14,0301
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,1000
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,4536
Tržišna kapitalizacija 16.219.642
Prinos na aktivu (ROA) 0,80%
Prinos na kapital (ROE) 3,07%
Neto marža 9,20%
EBITDA marža 55,28%
Ukupan prihod 15.642.393