Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 184.021.339 145.382.116
Tekuća sredstva 57.682.170 34.301.485
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 41.551.487 3.479.632
Kratkoročna razgraničenja 11.969.677 26.915.744
Bilansna aktiva 241.703.509 179.683.601
Pasiva
Kapital 36.096.139 35.754.721
Osnovni kapital 32.504.292 71.568.347
Rezerve 3.250.429
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 341.418 3.238.782
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 164.731.990 102.869.160
Kratkoročne obaveze 25.051.088 41.059.720
Kratkoročna razgraničenja 6.718.142 28.667.003
Bilansna pasiva 241.703.509 179.683.601
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 17.509.879 12.561.387
EBITDA 8.387.760 6.943.741
Amortizacija 3.941.328 3.197.677
EBIT 4.446.432 3.746.064
Rashodi kamata 4.062.247 2.590.002
Dobitak prije poreza 384.185 1.156.062
Porezi iz dobitka 42.767 0
Neto dobitak 341.418 1.156.062
Prosječan broj zaposlenih 227,00 178,00
Prihod po zaposlenom 77.136,03 70.569,59
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 30.796.742 23.374.066
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 21.376.268 15.438.054
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 9.420.474 7.936.012
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 15.664.251 3.184.902
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 48.956.512 55.657.428
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -33.292.261 -52.472.526
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 65.435.980 49.809.033
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 3.492.338 2.480.927
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 61.943.642 47.328.106
Ukupni prilivi gotovine 111.896.973 76.368.001
Ukupni odlivi gotovine 73.825.118 73.576.409
Neto priliv (odliv) gotovine 38.071.855 2.791.592
Gotovina na početku obračunskog perioda 3.479.632 688.040
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 41.551.487 3.479.632

Skraćeni finansijski pokazatelji [OCJH-R-A]

P/S 0,9263
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0105
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 47,5067
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,1105
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,4493
Tržišna kapitalizacija 16.219.642
Prinos na aktivu (ROA) 0,16%
Prinos na kapital (ROE) 0,95%
Neto marža 1,95%
EBITDA marža 47,90%
Ukupan prihod 20.848.577