Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2023 2022
Aktiva
Stalna sredstva 249.240.930 184.021.339
Tekuća sredstva 38.414.890 57.682.170
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 2.077.481 41.551.487
Kratkoročna razgraničenja 30.509.052 11.969.677
Bilansna aktiva 287.655.820 241.703.509
Pasiva
Kapital 41.151.010 36.096.139
Osnovni kapital 32.504.292 32.504.292
Rezerve 3.250.429 3.250.429
Revalorizacione rezerve 4.670.050
Neraspoređeni dobitak 726.239 341.418
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 154.130.899 164.731.990
Kratkoročne obaveze 76.813.799 25.051.088
Kratkoročna razgraničenja 25.751.504 6.718.142
Bilansna pasiva 287.655.820 241.703.509
Skraćeni bilans uspjeha 2023 2022
Prihod od prodaje 17.026.953 17.509.879
EBITDA 11.291.414 8.387.760
Amortizacija 6.175.430 3.941.328
EBIT 5.115.984 4.446.432
Rashodi kamata 4.724.239 4.062.247
Dobitak prije poreza 391.745 384.185
Porezi iz dobitka 6.924 42.767
Neto dobitak 384.821 341.418
Prosječan broj zaposlenih 237,00 227,00
Prihod po zaposlenom 71.843,68 77.136,03
Skraćeni bilans novčanih tokova 2023 2022
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 29.883.693 30.796.742
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 26.273.790 21.376.268
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 3.609.903 9.420.474
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 196 15.664.251
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 62.391.934 48.956.512
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -62.391.738 -33.292.261
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 24.715.269 65.435.980
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 5.407.440 3.492.338
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 19.307.829 61.943.642
Ukupni prilivi gotovine 54.599.158 111.896.973
Ukupni odlivi gotovine 94.073.164 73.825.118
Neto priliv (odliv) gotovine -39.474.006 38.071.855
Gotovina na početku obračunskog perioda 41.551.487 3.479.632
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 2.077.481 41.551.487

Skraćeni finansijski pokazatelji [OCJH-R-A]

P/S 0,9526
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0118
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 42,1485
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,2660
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,3941
Tržišna kapitalizacija 16.219.642
Prinos na aktivu (ROA) 0,15%
Prinos na kapital (ROE) 1,00%
Neto marža 2,26%
EBITDA marža 66,31%
Ukupan prihod 25.489.212