Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
OCJH-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 94.387.935 69.158.091
Tekuća sredstva 16.351.887 8.645.303
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 688.040 5.373.328
Aktivna vremenska razgraničenja 12.457.413 1.344.410
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 110.739.822 77.803.394
Pasiva
Kapital 39.494.164 37.411.444
Osnovni kapital 71.568.347 71.568.347
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 2.161.661 78.941
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 55.698.180 33.682.786
Kratkoročne obaveze 15.547.478 6.709.164
Pasivna vremenska razgraničenja 8.310.381 1.233.721
Poslovna pasiva 110.739.822 77.803.394
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 8.602.909 8.034.892
EBITDA 5.441.766 2.091.126
Amortizacija 2.435.908 1.966.127
EBIT 3.005.858 124.999
Rashodi kamata 923.138 46.058
Dobitak prije poreza 2.082.720 78.941
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 2.082.720 78.941
Prosječan broj zaposlenih 151,00 132,00
Prihod po zaposlenom 56.972,91 60.870,39
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 14.343.643 14.675.549
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 17.204.060 11.325.981
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -2.860.417 3.349.568
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 8.074.400 10.363.206
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 26.729.548 25.904.921
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -18.655.148 -15.541.715
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 18.117.446 16.000.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.287.169
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 16.830.277 16.000.000
Ukupni prilivi gotovine 40.535.489 41.038.755
Ukupni odlivi gotovine 45.220.777 37.230.902
Neto priliv (odliv) gotovine -4.685.288 3.807.853
Gotovina na početku obračunskog perioda 5.373.328 1.565.475
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 688.040 5.373.328

Skraćeni finansijski pokazatelji [OCJH-R-A]

P/S 4,1512
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0291
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 17,1471
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,5518
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,9043
Tržišna kapitalizacija 35.712.605
Prinos na aktivu (ROA) 2,21%
Prinos na kapital (ROE) 5,42%
Neto marža 24,21%
EBITDA marža 63,25%
Ukupan prihod 12.686.792