Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
NSRV-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 3.803.954 3.938.661
Tekuća sredstva 520.040 822.677
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 59.828 45.234
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 4.323.994 4.761.338
Pasiva
Kapital 4.237.110 4.706.056
Osnovni kapital 5.886.822 5.886.822
Rezerve 340.559 340.559
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 86.884 55.282
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 4.323.994 4.761.338
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 1.533.107 1.623.234
EBITDA -189.423 -163.619
Amortizacija 134.707 134.347
EBIT -324.130 -297.966
Rashodi kamata 144.816 7
Dobitak prije poreza -468.946 -297.973
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -468.946 -297.973
Prosječan broj zaposlenih 15,00 16,00
Prihod po zaposlenom 102.207,13 101.452,13
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.737.234 1.830.827
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.722.640 1.892.101
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 14.594 -61.274
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 1.737.234 1.830.827
Ukupni odlivi gotovine 1.722.640 1.892.101
Neto priliv (odliv) gotovine 14.594 -61.274
Gotovina na početku obračunskog perioda 45.234 106.508
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 59.828 45.234

Skraćeni finansijski pokazatelji [NSRV-R-A]

P/S 1,9199
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0797
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -6,2767
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,7198
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,6947
Tržišna kapitalizacija 2.943.411
Prinos na aktivu (ROA) -10,32%
Prinos na kapital (ROE) -10,49%
Neto marža -30,59%
EBITDA marža -12,36%
Ukupan prihod 1.623.326