Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 3.036.303 3.259.808
Tekuća sredstva 480.305 381.637
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 394.650 298.457
Aktivna vremenska razgraničenja 142 163
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 3.516.608 3.641.445
Pasiva
Kapital 3.489.432 3.601.111
Osnovni kapital 2.501.665 2.501.665
Rezerve 250.167 250.167
Revalorizacione rezerve 728.362 728.362
Neraspoređeni dobitak 9.238 120.917
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 27.176 40.334
Pasivna vremenska razgraničenja 2.479
Poslovna pasiva 3.516.608 3.641.445
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 377.719 158.123
Amortizacija 21.637 22.137
EBIT 356.082 135.986
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza 356.082 135.986
Porezi iz dobitka 32.911 15.069
Neto dobitak 323.171 120.917
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 170.618 286.576
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 86.928 97.315
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 83.690 189.261
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 441.007 7.643
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 441.007 7.643
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 428.504 170.965
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -428.504 -170.965
Ukupni prilivi gotovine 611.625 294.219
Ukupni odlivi gotovine 515.432 268.280
Neto priliv (odliv) gotovine 96.193 25.939
Gotovina na početku obračunskog perioda 298.457 272.518
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 394.650 298.457