Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
NMTL-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 1.033.847 1.099.766
Tekuća sredstva 465.032 578.301
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 3.089 556
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.498.879 1.678.067
Pasiva
Kapital 1.044.429 1.042.700
Osnovni kapital 803.927 803.927
Rezerve 23.257 23.257
Revalorizacione rezerve 197.200 197.200
Neraspoređeni dobitak 20.045 18.316
Rezervisanja 11.182 13.263
Dugoročne obaveze 48.723 85.772
Kratkoročne obaveze 394.545 536.332
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.498.879 1.678.067
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 458.925 465.243
EBITDA 72.485 68.527
Amortizacija 65.919 62.268
EBIT 6.566 6.259
Rashodi kamata 4.837 4.730
Dobitak prije poreza 1.729 1.529
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 1.729 1.529
Prosječan broj zaposlenih 9,00 9,00
Prihod po zaposlenom 50.991,67 51.693,67
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 575.297 553.019
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 448.938 564.263
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 126.359 -11.244
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 291.589 100.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 415.415 90.443
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -123.826 9.557
Ukupni prilivi gotovine 866.886 653.019
Ukupni odlivi gotovine 864.353 654.706
Neto priliv (odliv) gotovine 2.533 -1.687
Gotovina na početku obračunskog perioda 556 2.243
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 3.089 556

Skraćeni finansijski pokazatelji [NMTL-R-A]

P/S 0,0701
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0022
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 18,5987
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,2992
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0308
Tržišna kapitalizacija 32.157
Prinos na aktivu (ROA) 0,11%
Prinos na kapital (ROE) 0,17%
Neto marža 0,38%
EBITDA marža 15,79%
Ukupan prihod 464.405