Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2023 2022
Aktiva
Stalna sredstva 39.675.191 38.383.769
Tekuća sredstva 51.324.732 57.001.978
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 76.167 45.052
Kratkoročna razgraničenja 8.732.128 11.148.371
Bilansna aktiva 90.999.923 95.385.747
Pasiva
Kapital 23.916.327 22.859.923
Osnovni kapital 5.000 5.000
Rezerve 500 500
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 23.910.827 22.854.423
Rezervisanja 1.403.208 1.433.352
Dugoročne obaveze 24.680.079 23.260.107
Kratkoročne obaveze 41.000.309 47.832.365
Kratkoročna razgraničenja 6.711.005 8.688.560
Bilansna pasiva 90.999.923 95.385.747
Skraćeni bilans uspjeha 2023 2022
Prihod od prodaje 28.197.086 24.991.083
EBITDA 7.262.029 3.319.068
Amortizacija 1.174.842 1.252.278
EBIT 6.087.187 2.066.790
Rashodi kamata 1.768.518 1.669.628
Dobitak prije poreza 4.318.669 397.162
Porezi iz dobitka 262.263 94.662
Neto dobitak 4.056.406 302.500
Prosječan broj zaposlenih 252,00 278,00
Prihod po zaposlenom 111.893,20 89.895,98
Skraćeni bilans novčanih tokova 2023 2022
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 47.416.985 39.790.886
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 33.168.718 43.092.716
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 14.248.267 -3.301.830
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 7.013.654 21.106.931
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 11.869.574 13.761.996
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -4.855.920 7.344.935
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 11.724.978 19.258.677
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 21.086.210 23.342.209
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -9.361.232 -4.083.532
Ukupni prilivi gotovine 66.155.617 80.156.494
Ukupni odlivi gotovine 66.124.502 80.196.921
Neto priliv (odliv) gotovine 31.115 -40.427
Gotovina na početku obračunskog perioda 45.052 85.479
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 76.167 45.052