Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
NGRD-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 899.193 896.501
Tekuća sredstva 846.590 1.080.148
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 667 718
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.745.783 1.976.649
Pasiva
Kapital 1.301.709 1.292.182
Osnovni kapital 594.819 594.819
Rezerve 96.640 96.640
Revalorizacione rezerve 53.306 53.306
Neraspoređeni dobitak 556.944 547.417
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 444.074 684.467
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.745.783 1.976.649
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 1.330.215 1.237.559
EBITDA 38.895 37.380
Amortizacija 26.112 22.058
EBIT 12.783 15.322
Rashodi kamata 3.256 9.012
Dobitak prije poreza 9.527 6.310
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 9.527 6.310
Prosječan broj zaposlenih 14,00 19,00
Prihod po zaposlenom 95.015,36 65.134,68
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.722.636 1.256.574
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.722.687 1.262.792
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -51 -6.218
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 3.666
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 -3.666
Ukupni prilivi gotovine 1.722.636 1.256.574
Ukupni odlivi gotovine 1.722.687 1.266.458
Neto priliv (odliv) gotovine -51 -9.884
Gotovina na početku obračunskog perioda 718 10.602
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 667 718

Skraćeni finansijski pokazatelji [NGRD-R-A]

P/S 0,1789
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0160
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 24,9740
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,1884
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1828
Tržišna kapitalizacija 237.928
Prinos na aktivu (ROA) 0,51%
Prinos na kapital (ROE) 0,73%
Neto marža 0,72%
EBITDA marža 2,92%
Ukupan prihod 1.330.215