Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 3.162.495 3.264.582
Tekuća sredstva 3.782.199 3.242.510
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 99.902 8.016
Kratkoročna razgraničenja 244.474 226.768
Bilansna aktiva 6.947.432 6.509.025
Pasiva
Kapital 1.186.662 1.182.002
Osnovni kapital 6.015.177 6.015.177
Rezerve 869 869
Revalorizacione rezerve 262.625 273.568
Neraspoređeni dobitak 15.603 16.175
Rezervisanja 9.259 9.882
Dugoročne obaveze 1.014.740 1.338.870
Kratkoročne obaveze 4.736.771 3.978.271
Kratkoročna razgraničenja 203.094 193.696
Bilansna pasiva 6.947.432 6.509.025
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 1.598.133 1.657.996
EBITDA 276.343 284.602
Amortizacija 216.964 206.693
EBIT 59.379 77.909
Rashodi kamata 55.524 74.609
Dobitak prije poreza 3.855 3.300
Porezi iz dobitka -805 -1.932
Neto dobitak 4.660 5.232
Prosječan broj zaposlenih 25,00 28,00
Prihod po zaposlenom 63.925,32 59.214,14
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.654.042 2.345.625
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.226.654 2.094.641
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 427.388 250.984
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 21.388 16.361
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 149.526 139.242
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -128.138 -122.881
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 180.000 155.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 387.364 306.629
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -207.364 -151.629
Ukupni prilivi gotovine 2.855.430 2.516.986
Ukupni odlivi gotovine 2.763.544 2.540.512
Neto priliv (odliv) gotovine 91.886 -23.526
Gotovina na početku obračunskog perioda 8.016 31.542
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 99.902 8.016

Skraćeni finansijski pokazatelji [NAPR-R-A]

P/S 1,6260
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0008
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 557,6301
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,1973
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 2,1898
Tržišna kapitalizacija 2.598.556
Prinos na aktivu (ROA) 0,07%
Prinos na kapital (ROE) 0,39%
Neto marža 0,29%
EBITDA marža 17,29%
Ukupan prihod 2.195.068