Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
NAPR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 3.342.109 3.556.484
Tekuća sredstva 3.696.773 4.000.279
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 31.542 24.683
Aktivna vremenska razgraničenja 266.157 331.929
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 7.038.882 7.556.763
Pasiva
Kapital 1.176.770 1.175.585
Osnovni kapital 6.015.177 6.015.177
Rezerve 869 869
Revalorizacione rezerve 284.511 295.454
Neraspoređeni dobitak 12.128 12.609
Rezervisanja 9.882 9.882
Dugoročne obaveze 1.397.711 1.650.562
Kratkoročne obaveze 4.454.519 4.720.734
Pasivna vremenska razgraničenja 375.618 430.225
Poslovna pasiva 7.038.882 7.556.763
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 1.904.318 1.210.107
EBITDA 286.157 323.145
Amortizacija 215.033 218.675
EBIT 71.124 104.470
Rashodi kamata 64.297 102.804
Dobitak prije poreza 6.827 1.666
Porezi iz dobitka 5.642 0
Neto dobitak 1.185 1.666
Prosječan broj zaposlenih 28,00 28,00
Prihod po zaposlenom 68.011,36 43.218,11
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.508.013 2.289.348
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.196.130 1.972.163
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 311.883 317.185
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 3.355 4.000
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 658 51.171
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 2.697 -47.171
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 150.000 200.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 457.721 472.314
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -307.721 -272.314
Ukupni prilivi gotovine 2.661.368 2.493.348
Ukupni odlivi gotovine 2.654.509 2.495.648
Neto priliv (odliv) gotovine 6.859 -2.300
Gotovina na početku obračunskog perioda 24.683 26.983
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 31.542 24.683

Skraćeni finansijski pokazatelji [NAPR-R-A]

P/S 0,2527
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0002
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 406,0879
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,1956
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,4089
Tržišna kapitalizacija 481.214
Prinos na aktivu (ROA) 0,02%
Prinos na kapital (ROE) 0,10%
Neto marža 0,06%
EBITDA marža 15,03%
Ukupan prihod 1.811.259