Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 1.014.810 1.127.595
Tekuća sredstva 314.804 329.202
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 2.464 457
Kratkoročna razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 2.089.974 1.882.583
Bilansna aktiva 3.419.588 3.339.380
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 4.902.297 4.902.297
Rezerve 9.826 9.826
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 58.007 58.007
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 3.419.588 3.339.380
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 3.419.588 3.339.380
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 56.427 46.695
EBITDA -97.175 -101.088
Amortizacija 107.660 357.528
EBIT -204.835 -458.616
Rashodi kamata 2.555 1.832
Dobitak prije poreza -207.390 -460.448
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -207.390 -460.448
Prosječan broj zaposlenih 8,00 10,00
Prihod po zaposlenom 7.053,38 4.669,50
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 95.206 120.129
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 93.199 120.129
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 2.007 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 95.206 120.129
Ukupni odlivi gotovine 93.199 120.129
Neto priliv (odliv) gotovine 2.007 0
Gotovina na početku obračunskog perioda 457 457
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 2.464 457

Skraćeni finansijski pokazatelji [MRMR-R-A]

P/S 11,7286
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0423
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -3,1911
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 661.810
Prinos na aktivu (ROA) -6,14%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža -367,54%
EBITDA marža -172,21%
Ukupan prihod 64.857