Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
MRKO-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 38.275 38.275
Tekuća sredstva 31.544 30.868
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.056 856
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 69.819 69.143
Pasiva
Kapital 1.434 1.781
Osnovni kapital 411.831 411.831
Rezerve 662 662
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 51.936 51.936
Kratkoročne obaveze 16.449 15.426
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 69.819 69.143
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -347 257
Amortizacija 0 366
EBIT -347 -109
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -347 -109
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -347 -109
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 200 1.310
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 456
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 200 854
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 200 1.310
Ukupni odlivi gotovine 456
Neto priliv (odliv) gotovine 200 854
Gotovina na početku obračunskog perioda 856 2
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.056 856

Skraćeni finansijski pokazatelji [MRKO-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0010
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -112,2752
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,0042
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 27,1684
Tržišna kapitalizacija 38.960
Prinos na aktivu (ROA) -0,50%
Prinos na kapital (ROE) -21,59%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 578