Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 31.516 37.909
Tekuća sredstva 34.857 32.586
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 88 8
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna aktiva 66.373 70.495
Pasiva
Kapital 2.574 1.870
Osnovni kapital 411.831 411.831
Rezerve 662 662
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 704 436
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 52.091 52.091
Kratkoročne obaveze 11.708 16.534
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 66.373 70.495
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 5.290 850
Amortizacija 666 366
EBIT 4.624 484
Rashodi kamata 3.842 0
Dobitak prije poreza 782 484
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 782 484
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 760
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 12.680 1.048
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -11.920 -1.048
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 12.000
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 12.000 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 12.760
Ukupni odlivi gotovine 12.680 1.048
Neto priliv (odliv) gotovine 80 -1.048
Gotovina na početku obračunskog perioda 8 1.056
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 88 8

Skraćeni finansijski pokazatelji [MRKO-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0023
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 49,8203
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,0075
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 15,1358
Tržišna kapitalizacija 38.960
Prinos na aktivu (ROA) 1,14%
Prinos na kapital (ROE) 35,19%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 8.795