Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
MRKO-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 37.909 38.275
Tekuća sredstva 32.586 31.544
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 8 1.056
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 70.495 69.819
Pasiva
Kapital 1.870 1.434
Osnovni kapital 411.831 411.831
Rezerve 662 662
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 436
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 52.091 51.936
Kratkoročne obaveze 16.534 16.449
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 70.495 69.819
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 850 -347
Amortizacija 366 0
EBIT 484 -347
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza 484 -347
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 484 -347
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 200
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.048
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -1.048 200
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 200
Ukupni odlivi gotovine 1.048
Neto priliv (odliv) gotovine -1.048 200
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.056 856
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 8 1.056

Skraćeni finansijski pokazatelji [MRKO-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0014
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 80,4948
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,0055
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 20,8340
Tržišna kapitalizacija 38.960
Prinos na aktivu (ROA) 0,69%
Prinos na kapital (ROE) 29,30%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 1.786