Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2006 2005
Aktiva
Stalna sredstva 2.768.716
Tekuća sredstva 660.326 61.320
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 660.326 1.231
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 1.528.782
Poslovna aktiva 660.326 4.358.818
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja 427.640
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 125.169 4.358.818
Pasivna vremenska razgraničenja 107.517
Poslovna pasiva 660.326 4.358.818
Skraćeni bilans uspjeha 2006 2005
Prihod od prodaje 7.343 7.378
EBITDA -32.792
Amortizacija 0 0
EBIT -32.792
Rashodi kamata 851 0
Dobitak prije poreza -32.792
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 0 -32.792
Prosječan broj zaposlenih 6,00 7,00
Prihod po zaposlenom 1.223,83 1.054,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2006 2005
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda