Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
MONT-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 804.279 804.279
Tekuća sredstva 43.056 34.338
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 3.136 3.028
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 847.335 838.617
Pasiva
Kapital 803.670 795.443
Osnovni kapital 1.550.594 1.550.594
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 8.228
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 43.665 43.174
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 847.335 838.617
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 16.037 0
EBITDA 8.228 12.143
Amortizacija 0 29.663
EBIT 8.228 -17.520
Rashodi kamata 0 93
Dobitak prije poreza 8.228 -17.613
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 8.228 -17.613
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 9.949 10.221
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 9.841 10.518
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 108 -297
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 9.949 10.221
Ukupni odlivi gotovine 9.841 10.518
Neto priliv (odliv) gotovine 108 -297
Gotovina na početku obračunskog perioda 3.028 3.325
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 3.136 3.028

Skraćeni finansijski pokazatelji [MONT-R-A]

P/S 9,6689
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0053
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 18,8453
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,5183
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1929
Tržišna kapitalizacija 155.059
Prinos na aktivu (ROA) 0,98%
Prinos na kapital (ROE) 1,03%
Neto marža 51,31%
EBITDA marža 51,31%
Ukupan prihod 16.037