Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
MONT-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 754.472 804.279
Tekuća sredstva 52.156 43.056
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 3.255 3.136
Aktivna vremenska razgraničenja 11.700
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 806.628 847.335
Pasiva
Kapital 761.464 803.670
Osnovni kapital 1.550.594 1.550.594
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 8.228
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 45.164 43.665
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 806.628 847.335
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 0 16.037
EBITDA 7.715 8.228
Amortizacija 49.807 0
EBIT -42.092 8.228
Rashodi kamata 114 0
Dobitak prije poreza -42.206 8.228
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -42.206 8.228
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 5.370 9.949
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 11.378 9.841
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -6.008 108
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 6.127
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 6.127 0
Ukupni prilivi gotovine 11.497 9.949
Ukupni odlivi gotovine 11.378 9.841
Neto priliv (odliv) gotovine 119 108
Gotovina na početku obračunskog perioda 3.136 3.028
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 3.255 3.136

Skraćeni finansijski pokazatelji [MONT-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0272
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -3,6739
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,4911
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2036
Tržišna kapitalizacija 155.059
Prinos na aktivu (ROA) -5,10%
Prinos na kapital (ROE) -5,39%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 13.476