Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 5.231.042 5.062.587
Tekuća sredstva 206.273 179.398
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 180
Kratkoročna razgraničenja 49.778 58.189
Bilansna aktiva 5.437.315 5.241.985
Pasiva
Kapital 1.157.412 1.167.322
Osnovni kapital 5.386.816 5.386.816
Rezerve 1.000.384 1.000.384
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 4.279.903 4.074.663
Kratkoročna razgraničenja 3.392 27
Bilansna pasiva 5.437.315 5.241.985
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 130.415 59.040
Amortizacija 129.828 147.838
EBIT 587 -88.798
Rashodi kamata 10.497 1.645.124
Dobitak prije poreza -9.910 -1.733.922
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -9.910 -1.733.922
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 176.529 218.344
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 176.349 218.444
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 180 -100
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 176.529 218.344
Ukupni odlivi gotovine 176.349 218.444
Neto priliv (odliv) gotovine 180 -100
Gotovina na početku obračunskog perioda 100
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 180

Skraćeni finansijski pokazatelji [MJDR-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0018
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -10,8715
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,2149
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0931
Tržišna kapitalizacija 107.736
Prinos na aktivu (ROA) -0,19%
Prinos na kapital (ROE) -0,85%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 166.610