Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
MJDR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 5.206.361 5.356.160
Tekuća sredstva 223.059 106.469
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 100 100
Aktivna vremenska razgraničenja 10
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 5.429.420 5.462.629
Pasiva
Kapital 2.901.244 2.979.942
Osnovni kapital 5.386.816 5.386.816
Rezerve 1.000.384 1.000.385
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 2.528.176 2.482.687
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 5.429.420 5.462.629
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 71.101 26.534
Amortizacija 149.798 148.873
EBIT -78.697 -122.339
Rashodi kamata 0 9.990
Dobitak prije poreza -78.697 -132.329
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -78.697 -132.329
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 50.100
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 50.000
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 100
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 50.100
Ukupni odlivi gotovine 50.000
Neto priliv (odliv) gotovine 0 100
Gotovina na početku obračunskog perioda 100
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 100 100

Skraćeni finansijski pokazatelji [MJDR-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0146
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -8,2140
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,5386
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2228
Tržišna kapitalizacija 646.418
Prinos na aktivu (ROA) -1,45%
Prinos na kapital (ROE) -2,68%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 99.662